data analytical skill

data analytical skill ทักษะที่ขาดไม่ได้และเป็นที่ต้องการในอนาคต

data analytical skill หรือทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีความสำคัญในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต ทำให้ผู้ที่มีทักษะด้านนี้เป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำ โดยฐานเงินเดือนเริ่มต้นของ data analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอยู่ที่ประมาณ 4 – 5 หมื่นบาทและหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญจะสามารถเรียกเงินเดือนได้สูงถึงหลักแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียว

data analyst ทําอะไรบ้าง หน้าที่ของนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกไม่เพียงแต่สามารถจัดเก็บข้อมูลของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องเป็นผู้ที่รู้จักเลือกใช้เครื่องมือที่สามารถดึงข้อมูลที่แท้จริงของผู้บริโภคร่วมกับการนำข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาความต้องการ หรือปัญหาที่ผู้บริโภคกำลังเผชิญเพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้ โดยทักษะพื้นฐานของ data analyst ที่เว็บไซต์การตลาดชั้นนำได้ระบุเอาไว้ ได้แก่

– ทักษะด้านการดึงข้อมูลและจำแนกข้อมูล (Data cleaning and preparation) นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะต้องรู้จักหาข้อมูลของผู้บริโภคและทำการจำแนกข้อมูลออกเป็นตัวเลข หรือเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลมาใช้ในอนาคต

– การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis and exploration) เพื่อหาความเกี่ยวข้อง หรือแนวโน้มที่มีความน่าจะเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะสามารถนำมาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้

– ทักษะด้านสถิติ (Statistical knowledge) ความรู้ด้านสถิติเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น

– การนำเสนอข้อมูล (Creating data visualizations) นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากที่สุดอย่างการทำแผนภูมิต่าง ๆ เพราะจะช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลได้ง่ายขึ้น

– การจัดเตรียมรายงาน (Creating dashboards and reports) การจัดเตรียมรายงานเป็นขั้นตอนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งต่องานให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องและต้องการนำข้อมูลไปใช้

– ทักษะด้านการสื่อสาร (communication) ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่ทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสามารถฟังข้อมูลที่ผู้บริโภคต้องการจะสื่อความหมายเข้าใจและรอบคอบ รวมถึงสามารถสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจน

หากอยากเป็น data analyst ต้องเรียนคณะอะไร? สำหรับในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้ว data analyst มักจะจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ หรือสารสนเทศข้อมูล หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่หากต้องการเรียนด้าน data analyst โดยตรงจะมีสถานศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่มีหลักสูตร data analyst โดยเฉพาะ เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา Data Science & Business Analytics (DSBA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น

หากใครที่กำลังมองหาช่องทางอาชีพที่มีความมั่นคงและมีอนาคต อาชีพ data analyst เป็นอาชีพหนึ่งที่บริษัทชั้นนำหลายแห่งเปิดรับสมัครงาน หรือหากต้องการโอกาสทางธุรกิจการศึกษาเกี่ยวกับ data analytical skill เป็นทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นในอนาคตที่ขาดไม่ได้