SEO voice search มาแน่ เตรียมคอนเทนต์อย่างไรให้หาง่าย

SEO voice search มาแน่ เตรียมคอนเทนต์อย่างไรให้หาง่าย

โลกยุคดิจิทัล การทำ SEO เพื่อส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเครื่องมือค้นหา เช่น Google มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยที่มาพร้อมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น ซึ่งการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะการทำ Search Engine Optimization หรือ SEO ที่หวังผลบน Google นั้น สามารถทำได้หลายวิธี และ Voice Search ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กำลังเป็นเป็นที่นิยมมากขึ้น และเราควรเตรียมคอนเทนต์อย่างไร ให้ค้นหาได้ง่ายและสอดคล้องกับหลักการของ SEO มากที่สุด

หลายปีมานี้กระแสการทำธุรกิจออนไลน์มีการปรับตัวในทุกทิศทุกทางเนื่องจากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากขึ้น ความต้องการที่ไม่รู้จบของผู้ซื้อ นำมาซึ่งการพัฒนาระบบการค้นหาสิ่งของ เรื่องราว บุคคลและสินค้าด้วยเสียงหรือ Voice Search ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความฉลาดในระบบ AI ของ Google ช่วยให้ผู้ซื้อทั่วโลกสามารถใช้ภาษาต่าง ๆ ในการค้นหาสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย โดยข้อมูลของ Google ในปี 2016 ระบุอัตราการเติบโตของการใช้ Voice Search อยู่ที่ 20% จนกระทั่งในปี 2020 พบว่าความนิยมในการค้นหาด้วยเสียงเพิ่มขึ้นเป็น 50% ของการค้นหาทั้งหมด นั่นย่อมเป็นการการันตีได้ว่า Voice Search เป็นเทรนด์แห่งยุคสมัยปัจจุบัน

ดังนั้นธุรกิจออนไลน์ และการทำการตลาดออนไลน์จึงควรเตรียมพร้อมดังต่อไปนี้

1.เรียนรู้และทำความเข้าใจในความแตกต่างที่แท้จริง ระหว่าง Text Search และ Voice Search ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เช่น การค้นหาด้วย Text Search จะสั้นกว่า โดยเฉลี่ยใช้คำตั้งแต่ 1-3 คำเป็นอย่างต่ำ แต่สำหรับการค้นหาแบบ Voice Search นั้นจะใช้การค้นหาเป็นคำหรือประโยคที่ยาวกว่า Text Search ตัวอย่างเช่น เราจะพิมพ์หาร้านกาแฟ เริ่มจาก “กาแฟสดใกล้บ้าน” สำหรับ Voice Search เราสามารถพูดเป็นประโยคยาว ๆ ได้เช่น “ ร้านกาแฟสดที่ใกล้บ้าน…ในหมู่บ้าน….” ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งทำให้ค้นหาได้ละเอียดมากขึ้นในครั้งเดียว

2.การเขียน Content เพื่อรองรับ Voice Search จำเป็นต้องเขียนแบบประโยคสนทนา (Conversation) ที่สามารถตอบคำถามที่ผู้ซื้อให้ความสนใจได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างด้วยเช่น “กาแฟร้าน A มีโปรชันมั้ย” หรือ “รองเท้าวิ่งยี่ห้อ B ดีไหม” เป็นต้น ซึ่งฟังดูคล้ายกับการตั้งคำถามของผู้ซื้อ แล้วจึงทำบทความที่นำประโยคดังกล่าวสอดแทรกไปกับเนื้อหาพร้อมกับให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ

3.กำหนดโครงสร้างของเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของสินค้าและบริการให้ชัดเจน เพื่อเอื้อต่อระบบ Search Engine ให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับประโยคในการค้นหาผ่าน Voice Search ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังเปลี่ยนไปสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ซึ่งพบว่าคนส่วนใหญ่พึ่งพาการค้นหาด้วยเสียงมากขึ้นระหว่างการออกกำลังกาย การทำอาหาร การขับรถ อาบน้ำ และทำรายงาน ดังนั้น คอนเทนต์ที่ต้องการเน้นเรื่อง SEO จึงต้องเขียนให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย

ในอนาคต Voice Search อาจได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้มีความสามารถในการจดจำเสียงของผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาสินค้าและหรือบริการได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงประเด็นมากที่สุด